به سلام دواپس خودش آمدید!

  • مصاحبه چارلز اندرسون با جیمز ترنبل درباره Docker
    مصاحبه چارلز اندرسون با جیمز ترنبل درباره Docker

به سلام دوآپس بپیوندید اگر …

  • اگر در حوزه توسعه نرم افزار فعالیت می کنید
  • اگر از روش های چابک (Agile) تولید نرم افزار استفاده می کنید
  • اگر با دواپس (DevOps) آشنا یا مباحث دواپس علاقه مندید
  • اگر در زمینه ی دواپس (DevOps) تخصص یا تجربه ای دارید
  • اگر می خواهید با سایر افراد در این زمینه آشنا شوید
  • اگر سازمان شما میخواهد از مزایای دواپس (DevOps) بهره مند شود
سلام دواپس” را دنبال کنید

 

آخرین مطالب :

 

مطلب قبلی
Share Button

بلاگ

Share Button

Consume Nuget Feeds

Share Button

image

Share Button

README

چطور از فید های ناگت استفاده کنیم؟ How to consume NuGet Feeds برای استفاده از Nuget Source (یا Nuget Feed) های داخلی نیاز است که مسیر آن ها به یکی از روش های زیر به پروژه معرفی شود تا بتواند با آن feed ارتباط داشته باشد. این کار را می توان در چند سطح مختلف …

Share Button

درباره

درباره ما

Share Button
Show Buttons
Hide Buttons