کارگاه جامع مهارت های دوآپس با استفاده از Azure DevOps

نام دوره: کارگاه جامع مهارت های دوآپس با استفاده از Azure DevOps

نام انگلیسی دوره: DevOps in action using Azure  DevOps Server (aka. TFS)

مدت زمان دوره: 48 ساعت

پیش نیاز: 3 سال سابقه در توسعه یا پشتیبانی نرم افزار های مبتنی بر .Net

سرفصل ها:

Module 1: DevOps & Application Lifecycle Management Introduction

 • DevOps story
 • What is ALM?
 • What is DevOps?
 • DevOps Values & Benefits
 • DevOps Principles
 • DevOps Methodologies
 • DevOps Practices
 • DevOps Tools

Module 2: Microsoft Tools & Platforms for DevOps & ALM

 • Installing “Azure DevOps Server” (aka. “Team Foundation Server”)
 • Installing Code Search feature
 • Configuring an SMTP for “Azure DevOps Server”
 • Configuring and scheduling Azure DevOps Server backup

Module 3: Source Control Skills (Git & TFVC)

 • Why use version control?
 • Types of version controls (Centralized vs Distributed)
 • Popular version controls (Git, TFVC, Mercurial, BitKeeper)
 • Azure DevOps version controls
 • TFVC architecture
 • Using TFVC in Visual Studio
 • TFVC Branching & Merging strategies
 • Git architecture
 • Git command line interface (clone, commit, push, fetch, pull, branch)
 • Using Git in Visual Studio and VSCode
 • Git Branching & Merging strategies
 • Code review with Pull Request
 • Migrating from TFVC to Git

Module 4: Planning & Tracking

 • Kanban & Scrum introduction
 • TFS Process Templates
 • Kanban with TFS
 • Scrum with TFS
 • TFS Dashboards (Visualizing project status)
 • Lead Time & Cycle Time with TFS

Module 5: Build, Deployment & Software Configuration Management

 • Build & Deployment introduction
 • Build systems
 • Build scripts & proj files
 • Build configuration
 • Publishing web applications
 • Software Configuration Management (SCM)

Module 6: Continuous Integration / Build Automation

 • Why Automated Builds?
 • What is Continuous Integration?
 • Builds vs. Release pipelines
 • Deploy more often
 • Creating an automated build in TFS
 • Customize the build process
 • TFS Build & Release Agent
 • TFS extensions

Module 7: Continuous Delivery & Deployment / Release & Deployment Automation

 • What is Release Management?
 • Separates “Build” from “Deploy”
 • Deploy to environments
 • Approvals, Security, Traceability
 • Rollback and Abandon a Failed Release
 • Deploying Console application
 • Deploying Windows Service
 • Deploying ASP.NET application
 • Deploying ASP.NET Core application

Module 8: Database DevOps – Sql Server

 • Database Life-cycle Management Introduction
 • DevOps and DLM Automation?
 • Database Version Control
 • Database Deployment in DevOps
 • Database deployment options comparison
 • What should we do with Lookup data?

Module 9: Test tools of Azure DevOps Server

 • QA / Manual Testing in DevOps world
 • Basics of Software Testing
 • Test Case Management in TFS
 • QA Testing & Defect Tracking
 • Exploratory testing with TFS
 • Basics of Automating Tests with Selenium
 • Run Selenium tests in TFS

Module 10: Application & Package Management Automation

 • Why package management?
 • Types of package management tools
 • Using NuGet repository in TFS
 • Managing applications by Windows Package Management
 • Setup & configure the Chocolatey package manager
Share Button
Show Buttons
Hide Buttons