به سلام دواپس خودش آمدید!

  • مصاحبه چارلز اندرسون با جیمز ترنبل درباره Docker
    مصاحبه چارلز اندرسون با جیمز ترنبل درباره Docker

به سلام دوآپس بپیوندید اگر …

  • اگر در حوزه توسعه نرم افزار فعالیت می کنید
  • اگر از روش های چابک (Agile) تولید نرم افزار استفاده می کنید
  • اگر با دواپس (DevOps) آشنا یا مباحث دواپس علاقه مندید
  • اگر در زمینه ی دواپس (DevOps) تخصص یا تجربه ای دارید
  • اگر می خواهید با سایر افراد در این زمینه آشنا شوید
  • اگر سازمان شما میخواهد از مزایای دواپس (DevOps) بهره مند شود
سلام دواپس” را دنبال کنید

 

آخرین مطالب :

 

مطلب قبلی
Share Button

بلاگ

Share Button

FAQ

hiDevOps.com FAQ test test2

Share Button

help

Share Button

introduction

Introduction Header2 bla bla Header3 bla bla

Share Button

درباره

درباره ما

Share Button
Show Buttons
Hide Buttons