گزارش وضعیت دوآپس

سال 2011 موسسه Puppet Labs اولین نظرسنجی وضعیت دوآپس (State of DevOps) را برگزار کرد تا یک ارزیابی ای از روند رشد و عملکرد این حوزه به دست بیاید و در همان سال اولین گزارش وضعیت دوآپس را منتشر کرد. در سال های بعد هر ساله این گزارش با مشارکت سازمان هایی از سرتاسر جهان تهیه و در دسترس عموم قرار می گیرد.
در سال های اخیر، گزارشات مشابهی برای وضعیت دوآپس برای پایگاه داده (Database DevOps) یا دوآپس-امن (DevSecOps) یا سایر موارد مشابه (*Dev*Ops*) توسط شرکت های مانند Redgate، Google و یا Dora هم منتشر شده است که سعی می کنیم تا جایی که امکان داره، این گزارشات را جهت استفاده شما دوستان در اینجا قرار داده و به روزرسانی می کنیم.

گزارشات وضعیت دوآپس

گزارش وضعیت دوآپس 2023 – Platform Engineering Edition – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس 2022 – DORA – Google – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2021 – Puppet – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2020 – Puppet – CircleCI – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2019 – DORA – Google – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2019 – PuppetLabs – CircleCI – Splunk – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2018 – DORA – Google – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2018 – PuppetLabs – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2017 – PuppetLabs – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2016 – PuppetLabs – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2015 – PuppetLabs – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2014 – PuppetLabs – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس سال 2013 – PuppetLabs – لینک دانلود

گزارشات وضعیت دوآپس برای پایگاه داده

گزارش وضعیت دوآپس در پایگاه داده سال 2020 – Redgate – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس در پایگاه داده سال 2019 – Redgate – لینک دانلود
گزارش وضعیت دوآپس در پایگاه داده سال 2018 – DORA – لینک دانلود

گزارش وضعیت حقوق و دستمزد های دوآپس

گزارش وضعیت دریافتی ها و حقوق و دستمزد دوآپس سال 2020 – PuppetLabs – لینک دانلود
گزارش وضعیت دریافتی ها و حقوق و دستمزد دوآپس سال 2018 – PuppetLabs – لینک دانلود
گزارش وضعیت دریافتی ها و حقوق و دستمزد دوآپس سال 2017 – PuppetLabs – لینک دانلود

Share Button
Show Buttons
Hide Buttons